Partindo das necesides de cada alumn@ traballaremos os contidos propostos en cada unha das programacións individuais.

  • Comenzaremos sempre por traballo con material manipulable e significativo, aportando os apoios precisos para a resolución exitosa dos exercicios plantexados.
  • Retiraremos os apoios e buscaremos cos alumn@s estratexias persoais de cara a execución autónoma dos exercicios e a súa representación gráfica.
  • Propondranse actividades (individuais ou en parella/grupo) nas que teñan que empregar o aprendido dotándoo dun sentido útil e funcional.
  • Na medida do posible organizaranse na aula «tarefas» nas que entren en xogo as habilidades adquiridas en distintas áreas e distintas agrupacións. Éstas terán un alto peso á hora de avaliar os avances e resultados de cada alumn@ pois estarán enfocadas á adquisición das competencias básicas dos distintos bloques e áreas.

 

-Finalmente os materiais curriculares  a utilizar son:

  • Material escrito (libros de exercicios ou fotocopias).
  • Tablets e as aplicacións oportunas para o reforzo dos contidos seleccionados para cada alumn@
  • Os materiais precisos para o desenvolvemento das «tarefas» propostas.

Share

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Translate »