La CLASE AZUL buscamos en internet que es el magosto y el samain.

Hicimos un cartel con la informacion de internet.

Lo mejor es que lo hicimos entre todos.

Esperamos que os guste

Cartel de samain y magosto

Cartel de samain y magosto

 

la clase azul y el cartel

la clase azul y el cartel

UN SALUDO

LAURA Y GABRIEL

Share

Con una linterna y la bola del mundo estuvimos investigando

¿por qué se hace de noche?

Descubrimos que la tierra da vueltas pero el sol no se mueve.

La tierra tarda un día en dar una vuelta completa y

Cuando a un sitio no le llega la luz del sol… ¡ES DE NOCHE!

dia_noche_0001

Share

Hola

Somos los alumnos de la clase azul.

Este curso vamos a trabajar mucho y en esta página podréis ver todo lo que hacemos.

Esperamos que lo paséis tan bien como nosotrxs.

La clase azul

La clase azul

Share

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave. Neste sentido prestarase atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os elementos do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real.

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo o traballo colaborativo e en equipo.

A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave; é de especial relevancia o desenvolvemento de estratexias de comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en calquera soporte e formato. Co fin de fomentar o hábito da lectura organizarase a incorporación dun tempo diario de lectura non inferior a trinta minutos.

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo”.

Considero importante adicar un tempo á mellora de habilidades específicas de lectura e escritura, das habilidades matemáticas (detección e prevención de dificultades) … pois son aspectos que teñen que afianzar, mellorar e dotar de funcionalidade.

Por outra banda, as habilidades para o coñecemento e manexo na comunidade (coñecemento do medio) son especialmente importantes xa que poden e deben fomentar a comprensión do medio e polo tanto á interacción co mesmo.

A nivel metodolóxico intentaremos crear un contexto que dote de funcionalidade ás habilidades lectoescritoras e matemáticas do alumnado, e no que se traballen transversalmente as outras competencias (comunicación; competencia dixital; c. matemática; c.matemática; científica e tecnolóxica; aprender a aprender; c.social: sentido da iniciativa; conciencia e expresión cultural).

Por iso propoño a organización da aula a través de diversas metodoloxías: currículum bimodal, proxectos de traballo, traballo cooperativo, investigacións…Propondranse non só exercicios senón tamén actividades e tarefas que contribúan á adquisición de contidos significativos e funcionais.

Debe potenciarse a variedade de materiais e recursos, considerando especialmente a integración das tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe.

Se é preciso incorporaranse contidos de ampliación para aqueles alumn@s que acaden o desempeño mínimo inicialmente previsto.

Share

Entre os principais obxectivos  que se queren conseguir están:

 • Adquirir e desenrolar habilidades numéricas básicas (ler, escribir e ordenar os números) realizar operacións básicas de cálculo (sumar, restar, multiplicar e dividir) e prantexar- resolver problemas do entorno aplicando os procedementos de cálculo axeitados e empreñando estratexias persoais de resolución.
 • Apreciar o papel das matemáticas na vida cotiá, aproveitar co seu uso e recoñecer o valor de actitudes como a exploración de distintas alternativas, a conveniencia da precisión ou da perseveranza na busca de solucións.

Partindo das necesides de cada alumn@ traballaremos os contidos propostos en cada unha das programacións individuais.

 • Comenzaremos sempre por traballo con material manipulable e significativo, aportando os apoios precisos para a resolución exitosa dos exercicios plantexados.
 • Retiraremos os apoios e buscaremos cos alumn@s estratexias persoais de cara a execución autónoma dos exercicios e a súa representación gráfica.
 • Propondranse actividades (individuais ou en parella/grupo) nas que teñan que empregar o aprendido dotándoo dun sentido útil e funcional.
 • Na medida do posible organizaranse na aula «tarefas» nas que entren en xogo as habilidades adquiridas en distintas áreas e distintas agrupacións. Éstas terán un alto peso á hora de avaliar os avances e resultados de cada alumn@ pois estarán enfocadas á adquisición das competencias básicas dos distintos bloques e áreas.

Share

Neste curso traballaremos moitas cousas:

Mate, lingua, Habilidades sociais… Intentaremos que o que aprendamos sexa útil na nosa vida diaria.

Podedes pinchar nas pestañas para ver mais.

 

Share

Partindo das necesides de cada alumn@ traballaremos os contidos propostos en cada unha das programacións individuais.

 • Comenzaremos sempre por traballo con material manipulable e significativo, aportando os apoios precisos para a resolución exitosa dos exercicios plantexados.
 • Retiraremos os apoios e buscaremos cos alumn@s estratexias persoais de cara a execución autónoma dos exercicios e a súa representación gráfica.
 • Propondranse actividades (individuais ou en parella/grupo) nas que teñan que empregar o aprendido dotándoo dun sentido útil e funcional.
 • Na medida do posible organizaranse na aula «tarefas» nas que entren en xogo as habilidades adquiridas en distintas áreas e distintas agrupacións. Éstas terán un alto peso á hora de avaliar os avances e resultados de cada alumn@ pois estarán enfocadas á adquisición das competencias básicas dos distintos bloques e áreas.

 

-Finalmente os materiais curriculares  a utilizar son:

 • Material escrito (libros de exercicios ou fotocopias).
 • Tablets e as aplicacións oportunas para o reforzo dos contidos seleccionados para cada alumn@
 • Os materiais precisos para o desenvolvemento das «tarefas» propostas.

Share

O proceso de ensino e aprendizaxe organízase nunha secuencia (fases) que inclúen en cada unha delas unha serie de estratexias de traballo. O deseño da secuencia mantense en todas as unidades didácticas para consolidar un procedemento.

Na Fase inicial: Trátase de actividades de introdución e motivación.

Na Fase de desenvolvemento: realízanse actividades de procura e organización da información e realizan unha primeira síntese do traballo realizado utilizando técnicas de procura e consulta de fontes, de organización, de localización…

Na Fase de síntese: utilízanse as aprendizaxes realizadas para realizar outros novos. É momento ademais para avaliar as aprendizaxes, para identificar os puntos de mellora, de ampliación e de desenvolvemento creativo.

Este sistema de traballo nos acompañará nas 3 unidades didácticas que traballaremos durante o curso.

Casa unidade rematará cun proxecto de traballo, obradoiro ou similar no que o alumnado porá en práctica o aprendido na unidade.

Share

Hoxe queremos contar o traballo que faremos no proxecto «LEEMOS»

 

 • Lectura diaria en clase: Realizaremos unha lectura diaria en clase, tanto con libros propios de lectura, como dos libros de texto. Un alumno ou alumna lerá en voz alta e os demais irán seguindo a lectura ou escoitarán a mesma, procedendo á súa posterior explicación.
 • Lectura na Biblioteca: Acudiremos no horario de Biblioteca asignado para a realización de actividades. Habituando ao alumnado ás normas básicas que é necesario cumprir cando acudimos a unha delas. Estas lecturas acompañaranse de cadernos pequenos con actividades de de animación á lectura baseadas nos devanditos libros ou textos.
 • Biblioteca de aula: Farase unha selección de títulos adecuados á idade do alumnado e realizaranse actividades sobre os libros lidos, Fichas, resumo, recomendacións, Celebracións: Realizaranse actividades de animación á lectoescritura sobre as celebracións que se seleccionaron: Entroido, Día do Libro, Día do Medio Ambiente….recollendo as actividades realizadas polo alumnado. (murais, traballos, fichas, manualidades, exposicións nos paneis dos corredores)
 • Biblioteca Virtual. Desde a páxina Web da aula poderase acceder a sitios recomendados con lecturas e lanzaranse propostas de actividades de carácter voluntario para o alumnado e familias que queiran participar.
 • Visitas e préstamos en bibliotecas municipais: Realizaremos visitas regularmente a algunha biblioteca municipal coa finalidade de xeneralizar o uso e normas básicas das mesmas. Solicitaremos préstamos de libros e/ou material que se incorporarán temporalmente á biblioteca de aula para o seu uso na lectura diaria, celebracións e poderán ser prestados aos alumn@s que o soliciten.
 • Envío de orientacións ás familias para o desenvolvemento do hábito lector no ámbito familiar
 • O TIC: O alumnado traballará no desenvolvemento de destrezas básicas para o manexo das novas tecnoloxías: utilizar sinxelos programas de computador sobre lectura… , acceder á información en soporte informático,, utilización dalgunhas ferramentas como o Paint (para debuxar, colorear…) ou o procesador de textos Word (para escribir palabras, frases ou pequenos textos…).

 

Faremos esta actividade todos os días, durante media hora (15:00 a 15:30)

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
Xogamos cos libros (ver actividades) Lemos (1) Lectura en voz alta (xornais, prensa, receitas) Lemos (1) As festas e actividades (2)

(1) Selecciónanse libros (mínimo un por trimestre). Vaise lendo capítulos e en clase prepáranse actividades sobre ese capítulo.

(2)Buscamos información sobre as festas e actividades xerais do centro. Facemos murais, decoracións, etc.

Share

Instrumentos musicales

Instrumentos musicales

CREAMOS…Instrumentos musicales

Este proyecto lo hacemos con PAULA.

Hacemos instrumentos musicales con material reciclado.

Aprenderemos a hacer música para nuestra obra de teatro.

Vamos a hacer una obra y la grabaremos para que la veáis.

Share

Translate »