Trabajamos el reloj y los euros de muchas formas. Hacemos actividades en la tablet, en fichas, en la pizarra digital…
Aquí hay un par de ellas para poder repasarlas en casa.

Share

Entre os principais obxectivos  que se queren conseguir están:

  • Adquirir e desenrolar habilidades numéricas básicas (ler, escribir e ordenar os números) realizar operacións básicas de cálculo (sumar, restar, multiplicar e dividir) e prantexar- resolver problemas do entorno aplicando os procedementos de cálculo axeitados e empreñando estratexias persoais de resolución.
  • Apreciar o papel das matemáticas na vida cotiá, aproveitar co seu uso e recoñecer o valor de actitudes como a exploración de distintas alternativas, a conveniencia da precisión ou da perseveranza na busca de solucións.

Partindo das necesides de cada alumn@ traballaremos os contidos propostos en cada unha das programacións individuais.

  • Comenzaremos sempre por traballo con material manipulable e significativo, aportando os apoios precisos para a resolución exitosa dos exercicios plantexados.
  • Retiraremos os apoios e buscaremos cos alumn@s estratexias persoais de cara a execución autónoma dos exercicios e a súa representación gráfica.
  • Propondranse actividades (individuais ou en parella/grupo) nas que teñan que empregar o aprendido dotándoo dun sentido útil e funcional.
  • Na medida do posible organizaranse na aula «tarefas» nas que entren en xogo as habilidades adquiridas en distintas áreas e distintas agrupacións. Éstas terán un alto peso á hora de avaliar os avances e resultados de cada alumn@ pois estarán enfocadas á adquisición das competencias básicas dos distintos bloques e áreas.

Share

Translate »